Recursos

Recursos disponibles al Maresme

necessites un Pla d' Igualtat per la teva empresa?

Marc Legal

 

D’acord amb la Llei orgànica d’igualtat 3/2007, article 45, totes les empreses han de vetllar per la igualtat d’oportunitats en l’àmbit laboral i han d’adoptar mesures, prèvia negociació o consulta amb la representació legal de les persones treballadores, per evitar qualsevol mena de discriminació entre dones i homes en la seva organització.

Des de l’Àrea d’ Igualtat de la FAGEM pretenem ser un referent a la comarca pel que fa a la sensibilització i promoció de les diferents polítiques d’ Igualtat entre els gremis i associacions empresarials vinculades, com per a tot l’empresariat de la comarca amb l’objectiu de generar “canvis” en la gestió i la cultura de les empreses.

Real Decreto 901/2020

De 13 de octubre, por el que se regulan los planes de igualdad y su registro y se modifica el Real Decreto 713/2010, de 28 de mayo, sobre registro y depósito de convenios y acuerdos colectivos de trabajo. (feu clic per obrir el document). 

Real Decreto 902/2020

de 13 de octubre, de igualdad retributiva entre mujeres y hombres.

(feu clic per obrir el document). 

Ley Orgánica 3/2007

de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres.

(feu clic per obrir el document). 

Llei orgànica 3/2007

de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes.

(feu clic per obrir el document). 

Llei 17/2020

Del 22 de desembre, de modificació de la Llei 5/2008, del dret de les dones a erradicar la violència masclista.

(feu clic per obrir el document). 

Llei 19/2020

Del 30 de desembre, d’igualtat de tracte i no-discriminació.

(feu clic per obrir el document). 

Reial Decret llei 6/2019

01/03/2019, per a la garantia de la igualtat de tracte i oportunitats en l’ocupació.

==============================================

Modifica la Llei d’igualtat efectiva de dones i homes, l’Estatut dels Treballadors (ET), l’Estatut Bàsic de l’Empleat públic, la Llei General de la Seguretat Social, la Llei d’Infraccions i Sancions en l’Ordre Social i l’Estatut del Treball Autònom.

(feu clic per obrir el document). 

Bones pràctiques

Guia de bones pràctiques

Bones pràctiques conciliació
de la vida laboral i personal

Llegir més

La Llei 3/2007, de 22 de març, estableix que les empreses estan obligades a respectar la igualtat d’oportunitats en l’àmbit laboral i a adoptar mesures que s’hauran de negociar, i en el seu cas acordar, amb la representació legal dels treballadors i treballadores per evitar qualsevol tipus de discriminació entre dones i homes en la seva organització.
Entre els àmbits d’actuació que esmenta la Llei per promoure la igualtat d’oportunitats apareix l’obligatorietat per a un determinat tipus d’empreses d’elaborar i implementar plans d’igualtat que hauran d’incloure la promoció de mesures que permetin “l’ordenació del temps de treball per afavorir, en termes d’igualtat entre dones i homes, la conciliació de la vida laboral i personal”.
Aquest es un recull de bones pràctiques en matèria de conciliació, de paisos del nord d’Europa, capdavanters en la organització del temps i del treball.

Descarrega el document

Z

Beneficis de la conciliació

Resum de beneficis que ofereix la conciliació
laboral-familiar per a les empreses.

Llegir més

Es resumeix en aquests punts:

 • Un REFORÇ de la credibilitat de l’empresa
 • Un ENRIQUIMENT de la cultura corporativa de l’empresa
 • Un ENRIQUIMENT de l’organització
 • Un MAJOR COMPROMÍS de la plantilla amb l’empresa
 • Unes POSSIBILITATS MAJORS de trobar personal qualificat
 • Una REDUCCIÓ DE L’ABSENTISME
 • Una disminució de les BAIXES PER MALALTIA
 • Un augment de l’EFICIENCIA I LA PRODUCTIVITAT de la plantilla
 • Es FACILITA la reincorporació al treball
 • Una MILLORA DE LA COMPETITIVITAT de l’organització
 • PARTICIPACIÓ en els avantatges que proporciona l’administració.

Descarrega’t el document complet.

Directori de Recursos

Directori

Guía de recursos
per a dones al Maresme

Llegir més

Directori d’àmbit comarcal dels diferents recursos a disposició de les dones.

Descarrega el document pdf

Guies i protocols

Les 6 “i” de la igualtat

Les 6 “i” de la igualtat

Mètode de gestió de la igualtat d’oportunitats a les empreses La igualtat d’oportunitats entre dones i homes és ..

Contacta amb nosaltres

Per qualsevol qüestió pots contactar amb nosaltres des d'aquest formulari o pels mitjans habituals.

(34) 937 90 24 80

C/ Germans Thos i Codina, 9. 08302 Mataró

info@igualtatfagem.org