Recursos

Recursos disponibles al Maresme

necessites un Pla d' Igualtat per la teva empresa?

Marc Legal

 

D’acord amb la Llei orgànica d’igualtat 3/2007, article 45, totes les empreses han de vetllar per la igualtat d’oportunitats en l’àmbit laboral i han d’adoptar mesures, prèvia negociació o consulta amb la representació legal de les persones treballadores, per evitar qualsevol mena de discriminació entre dones i homes en la seva organització.

Des de l’Àrea d’ Igualtat de la FAGEM pretenem ser un referent a la comarca pel que fa a la sensibilització i promoció de les diferents polítiques d’ Igualtat entre els gremis i associacions empresarials vinculades, com per a tot l’empresariat de la comarca amb l’objectiu de generar “canvis” en la gestió i la cultura de les empreses.

Real Decreto 901/2020

De 13 de octubre, por el que se regulan los planes de igualdad y su registro y se modifica el Real Decreto 713/2010, de 28 de mayo, sobre registro y depósito de convenios y acuerdos colectivos de trabajo

Ley Orgánica 3/2007

de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres.

Llei orgànica 3/2007

de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes

Real Decreto 902/2020

 de 13 de octubre, de igualdad retributiva entre mujeres y hombres

Llei 17/2020

Del 22 de desembre, de modificació de la Llei 5/2008, del dret de les dones a erradicar la
violència masclista.

Llei 19/2020

Del 30 de desembre, d’igualtat de tracte i no-discriminació.

Reial Decret llei 6/2019

01/03/2019, per a la garantia de la igualtat de tracte i oportunitats en l’ocupació


Modifica la Llei d’igualtat efectiva de dones i homes, l’Estatut dels Treballadors (ET), l’Estatut Bàsic de l’Empleat públic, la Llei General de la Seguretat Social, la Llei d’Infraccions i Sancions en l’Ordre Social i l’Estatut del Treball Autònom

i

Guia

Guia per a l’aplicació de la igualtat retributiva entre homes i dones

Llegir més

El passat 6 de novembre el Consell de Relacions Laborals (CRL) es va presentar la Guia per a l’aplicació de la igualtat retributiva entre homes i dones, un document consensuat en el marc de la Comissió d’Igualtat i Temps de Treball, que facilitarà la lluita contra la bretxa salarial a les empreses.

Amb la publicació d’aquesta eina s’aprofundeix en la tasca del CRL per impulsar la igualtat efectiva entre homes i dones i, a més, facilita el compliment del nou marc legal: el Reial decret llei 6/2019, d’1 de març, que obliga totes les empreses a garantir una mínima transparència salarial i a detectar les possibles situacions de bretxa salarial.

Aquesta Guia és una nova eina que s’adreça a les empreses, a les persones que han de negociar convenis col·lectius i també és un instrument per a les persones treballadores:

Dona les claus per abordar la bretxa salarial en l’àmbit de l’empresa. La Guia proposa a les empreses un procediment per identificar quina és la seva realitat pel que fa a la igualtat retributiva entre homes i dones i les orienta en l’elaboració d’un pla d’actuació per corregir les possibles desigualtats que detectin.

Descarrega’t el document

i

Protocol

Protocol per a la prevenció i abordatge de l’assetjament sexual i per raons de sexe a l’empresa

Llegir més

El Protocol per a la prevenció i l’abordatge de l’assetjament sexual i per raó de sexe és un document que recull dues vessants: mesures preventives i el procediment i l’organització interna per actuar davant de qualsevol cas d’assetjament sexual o assetjament per raó de sexe al si de l’organització.

És important que inclogui: les definicions i els exemples dels conceptes d’assetjament sexual i d’assetjament per raó de sexe; les persones de referència clarament identificades; les actuacions de prevenció de l’assetjament; el procediment d’actuació davant dels casos i un model de denúncia.

El Protocol s’ha de regir pels principis següents: els principis d’urgència o celeritat; el principi de confidencialitat; la garantia del dret a la intimitat i a la protecció de la dignitat; el principi de contradicció i igualtat de les parts implicades i l’obligació de protegir el dret a la seguretat i salut laborals. (El principi de contradicció i igualtat de les parts implicades es refereix al fet que en el procediment d’investigació d’una denúncia s’ha de tractar igual la víctima i la part denunciada i es parteix de la idea que la part denunciada es pot defensar. És a dir que s’ha actuar amb imparcialitat i garantir els drets de les dues parts).

PROTOCOL:

http://treball.gencat.cat/web/.content/13_-_consell_relacions_laborals/documents/04_-_recursos/publicacions/protocol_assetjament/Protocol-per-a-la-prevencio-i-abordatge-de-lassetjament-sexual-i-per-rao-de-sexe-a-lempresa_DEF.pdf

DECÀLEG DE TOLERANCIA 0 AMB L’ASSETJAMENT I PER RAÓ DE SEXE A L’EMPRESA

http://treball.gencat.cat/web/.content/24_igualtat/Assetjament/Decaleg_Tolerancia_Zero_Assetjament_CAT_DEF.pdf

i

Guia i protocols

per a l’abordatge integral
de la violència masclista al Maresme

Llegir més

GUIA PROTOCOL COMARCAL DEL MARESME PER A L’ABORDATGE INTEGRAL DE LA VIOLÈNCA MASCLISTA
http://ccmaresme.cat/ARXIUS/2019/SIAD/GUIA_PROTOCOL_COMARCAL_DEL_MARESME_PER_A_L_ABORDATGE_INTEGRAL_DE_LA_VIOLENCA_MASCLISTA_online1.pdf

El segon:
PROTOCOL COMARCAL PER A L’ABORDATGE INTEGRAL DE LA VIOLÈNCIA MASCLISTA AL MARESME
http://ccmaresme.cat/ARXIUS/2019/SIAD/Protocol_Violencia_Masclista_Maresme.pdf

 

p

II Pla d’Igualtat de Gènere

(2017-2020)
Consell Comarcal del Maresme

Llegir més

Aquest és el II Segon Pla Comarcal de Polítiques d’Igualtat 2017-2020 que el Consell Comarcal del Maresme elabora després del primer, vigent del 2011 al 2015.
Tenir un pla de polítiques d’igualtat, a part de ser una obligació legal, ens ajuda a tenir clar el camí a seguir en el foment de les polítiques d’igualtat a la nostra comarca i fer-ne una comarca cada cop més equitativa i justa. És el marc on s’ordenen les accions encaminades a millorar la igualtat de gènere.

Descarrega’t el document (pdf)

R

Les 6 “i” de la igualtat

Mètode de gestió de la igualtat
d’oportunitats a les empreses

Llegir més

La igualtat d’oportunitats entre dones i homes és un principi jurídic universal reconegut en diversos textos internacionals sobre drets humans,i és també un principi fonamental de la Unió Europea. En el cas de l’Estat espanyol, la Llei orgànica per a la igualtat efectiva de donesi homes, aprovada l’any 2007, és una aposta per avançar, amb el compromís de tota la ciutadania, cap a la plena igualtat en drets i oportunitats i també, per millorar el desenvolupament social i econòmic.Així mateix, l’Estatut d’autonomia de Catalunya de 2006 suposa un salt endavant en el compromís respecte la igualtat d’oportunitats.

Descarrega el document pdf

w

Guia

Guia d’usos no sexistes
de la llengua

Llegir més

El llenguatge no sexista, llenguatge inclusiu o bé llenguatge de gènere és un llenguatge que evita el biaix cap a un sexe o gènere social determinat.
Utilitzar de manera no sexista el llenguatge és important perquè visibilitza les dones i trenca els estereotips que fomenten la desigualtat.

Aquesta es una guia pràctica amb un recull de frases, mots, adjectius etc. que ens pot ajudar a deixar de fer servir usos sexistes del llenguatge, que no ajuden en la construcció d’un mon mes just i igualitari.

Descarrega’t la presentació en pdf.

i

Guia

Violencia sexual a l’esport.  (Re)conèixer, parlar i actuar.

Llegir més

Guía per a persones adultes

Descarrega’t el document

i

Protocol

Protocol contra la violencia sexual
en entorns d’oci

Llegir més

L’article 15.2 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya estableix que totes les persones tenen dret a viure amb dignitat, seguretat i autonomia, lliures d’explotació, de maltractaments i de tota mena de discriminació, i tenen dret al lliure desenvolupament de llur personalitat i capacitat personal. No obstant això, aquesta proclama d’una societat segura i lliure de riscos i amenaces i l’exigència de la dignitat en el tracte i en les condicions de desenvolupament de la personalitat de les persones
que hi viuen, no sempre s’assoleix amb plena efectivitat, ja que les dones són l’objectiu de la violència masclista i, més concretament, de les violències sexuals.

Descarrega’t el document

Directori

Guía de recursos
per a dones al Maresme

Llegir més

Directori d’àmbit comarcal dels diferents recursos a disposició de les dones.

Descarrega el document pdf

Guia de bones pràctiques

Bones pràctiques conciliació
de la vida laboral i personal

Llegir més

La Llei 3/2007, de 22 de març, estableix que les empreses estan obligades a respectar la igualtat d’oportunitats en l’àmbit laboral i a adoptar mesures que s’hauran de negociar, i en el seu cas acordar, amb la representació legal dels treballadors i treballadores per evitar qualsevol tipus de discriminació entre dones i homes en la seva organització.
Entre els àmbits d’actuació que esmenta la Llei per promoure la igualtat d’oportunitats apareix l’obligatorietat per a un determinat tipus d’empreses d’elaborar i implementar plans d’igualtat que hauran d’incloure la promoció de mesures que permetin “l’ordenació del temps de treball per afavorir, en termes d’igualtat entre dones i homes, la conciliació de la vida laboral i personal”.
Aquest es un recull de bones pràctiques en matèria de conciliació, de paisos del nord d’Europa, capdavanters en la organització del temps i del treball.

Descarrega el document

Z

Beneficis de la conciliació

Resum de beneficis que ofereix la conciliació
laboral-familiar per a les empreses.

Llegir més

Es resumeix en aquests punts:

 • Un REFORÇ de la credibilitat de l’empresa
 • Un ENRIQUIMENT de la cultura corporativa de l’empresa
 • Un ENRIQUIMENT de l’organització
 • Un MAJOR COMPROMÍS de la plantilla amb l’empresa
 • Unes POSSIBILITATS MAJORS de trobar personal qualificat
 • Una REDUCCIÓ DE L’ABSENTISME
 • Una disminució de les BAIXES PER MALALTIA
 • Un augment de l’EFICIENCIA I LA PRODUCTIVITAT de la plantilla
 • Es FACILITA la reincorporació al treball
 • Una MILLORA DE LA COMPETITIVITAT de l’organització
 • PARTICIPACIÓ en els avantatges que proporciona l’administració.

Descarrega’t el document complet.

Contacta amb nosaltres

Per qualsevol qüestió pots contactar amb nosaltres des d’aquest formulari o pels mitjans habituals.

(34) 937 90 24 80

C/ Germans Thos i Codina, 9. 08302 Mataró

info@igualtatfagem.org

%d bloggers like this: