Recursos

Recursos disponibles al Maresme

necessites un Pla d' Igualtat per la teva empresa?

Marc Legal

 

D’acord amb la Llei orgànica d’igualtat 3/2007, article 45, totes les empreses han de vetllar per la igualtat d’oportunitats en l’àmbit laboral i han d’adoptar mesures, prèvia negociació o consulta amb la representació legal de les persones treballadores, per evitar qualsevol mena de discriminació entre dones i homes en la seva organització.

Des de l’Àrea d’ Igualtat de la FAGEM pretenem ser un referent a la comarca pel que fa a la sensibilització i promoció de les diferents polítiques d’ Igualtat entre els gremis i associacions empresarials vinculades, com per a tot l’empresariat de la comarca amb l’objectiu de generar “canvis” en la gestió i la cultura de les empreses.

Real Decreto 901/2020

De 13 de octubre, por el que se regulan los planes de igualdad y su registro y se modifica el Real Decreto 713/2010, de 28 de mayo, sobre registro y depósito de convenios y acuerdos colectivos de trabajo. (feu clic per obrir el document). 

Real Decreto 902/2020

de 13 de octubre, de igualdad retributiva entre mujeres y hombres.

(feu clic per obrir el document). 

Ley Orgánica 3/2007

de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres.

(feu clic per obrir el document). 

Llei orgànica 3/2007

de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes.

(feu clic per obrir el document). 

Llei 17/2020

Del 22 de desembre, de modificació de la Llei 5/2008, del dret de les dones a erradicar la violència masclista.

(feu clic per obrir el document). 

Llei 19/2020

Del 30 de desembre, d’igualtat de tracte i no-discriminació.

(feu clic per obrir el document). 

Reial Decret llei 6/2019

01/03/2019, per a la garantia de la igualtat de tracte i oportunitats en l’ocupació.

==============================================

Modifica la Llei d’igualtat efectiva de dones i homes, l’Estatut dels Treballadors (ET), l’Estatut Bàsic de l’Empleat públic, la Llei General de la Seguretat Social, la Llei d’Infraccions i Sancions en l’Ordre Social i l’Estatut del Treball Autònom.

(feu clic per obrir el document). 

Bones pràctiques

Guia de bones pràctiques

Bones pràctiques conciliació
de la vida laboral i personal

Llegir més

La Llei 3/2007, de 22 de març, estableix que les empreses estan obligades a respectar la igualtat d’oportunitats en l’àmbit laboral i a adoptar mesures que s’hauran de negociar, i en el seu cas acordar, amb la representació legal dels treballadors i treballadores per evitar qualsevol tipus de discriminació entre dones i homes en la seva organització.
Entre els àmbits d’actuació que esmenta la Llei per promoure la igualtat d’oportunitats apareix l’obligatorietat per a un determinat tipus d’empreses d’elaborar i implementar plans d’igualtat que hauran d’incloure la promoció de mesures que permetin “l’ordenació del temps de treball per afavorir, en termes d’igualtat entre dones i homes, la conciliació de la vida laboral i personal”.
Aquest es un recull de bones pràctiques en matèria de conciliació, de paisos del nord d’Europa, capdavanters en la organització del temps i del treball.

Descarrega el document

Z

Beneficis de la conciliació

Resum de beneficis que ofereix la conciliació
laboral-familiar per a les empreses.

Llegir més

Es resumeix en aquests punts:

 • Un REFORÇ de la credibilitat de l’empresa
 • Un ENRIQUIMENT de la cultura corporativa de l’empresa
 • Un ENRIQUIMENT de l’organització
 • Un MAJOR COMPROMÍS de la plantilla amb l’empresa
 • Unes POSSIBILITATS MAJORS de trobar personal qualificat
 • Una REDUCCIÓ DE L’ABSENTISME
 • Una disminució de les BAIXES PER MALALTIA
 • Un augment de l’EFICIENCIA I LA PRODUCTIVITAT de la plantilla
 • Es FACILITA la reincorporació al treball
 • Una MILLORA DE LA COMPETITIVITAT de l’organització
 • PARTICIPACIÓ en els avantatges que proporciona l’administració.

Descarrega’t el document complet.

Directori de Recursos

Directori

Guía de recursos
per a dones al Maresme

Llegir més

Directori d’àmbit comarcal dels diferents recursos a disposició de les dones.

Descarrega el document pdf

Guies i protocols

La Llei 11/2014 per garantir els drets de les persones LGTBI

La Llei 11/2014 per garantir els drets de les persones LGTBI

La Llei 11/2014 per garantir els drets de les persones LGTBI Sabies que la llei 11/2014 diu: “Les empreses han de respectar la igualtat de tracte i d’oportunitats de les persones LGBTI. Per aquesta raó, han d’adoptar mesures adreçades a evitar qualsevol tipus de...

NORMAS DE CONDUCTA PARA LAS EMPRESAS

NORMAS DE CONDUCTA PARA LAS EMPRESAS

Hacer frente a la discriminación contra las personas lesbianas, gais, bisexuales, trans e intersexuales NORMAS DE CONDUCTA PARA LAS EMPRESAS “Para avanzar más rápidamente en todo el mundo hacia la igualdad de las personas lesbianas, gais, bisexuales, trans e...

Manual de bones pràctiques de la Fundació Maresme

Manual de bones pràctiques de la Fundació Maresme

Manual de bons pràctiques de la Fundació Maresme L’equip humàPer tal de conciliar la vida personal, familiar i laboral, es facilita la flexibilitat horària dins de les possibilitats del servei, així com la reserva de les vacances anuals per gaudirles després dels...

Guía transvisibles

Guía transvisibles

Aquesta guia té com a objectiu millorar la situació laboral de les dones trans i vol ser un recurs pràctic per a professionals, càrrecs polítics i activistes.

Contacta amb nosaltres

Per qualsevol qüestió pots contactar amb nosaltres des d'aquest formulari o pels mitjans habituals.

(34) 937 90 24 80

C/ Germans Thos i Codina, 9. 08302 Mataró

info@igualtatfagem.org