Pla d'Igualtat

  Personalitzat per a la teva empresa

Definició

 

El pla d’igualtat és un conjunt ordenat de mesures, adoptades després de dur a terme una diagnosi de situació. Aquestes mesures serveixen per assolir la igualtat de tracte i d’oportunitats a l’organització, eliminant qualsevol tipus de discriminació per raó de sexe.
Esdevé l’eina fonamental per incorporar la igualtat en la gestió i la cultura de les empreses.

Els objectius principals són:

  • Eliminar els desequilibris i les desigualtats existents entre dones i homes.
  • Introduir la perspectiva de gènere en els processos de gestió de persones: selecció i contractació, formació, promoció i desenvolupament professional, política retributiva, ordenació del temps de treball, salut laboral, així com la prevenció i actuació davant de l’assetjament sexual i per raó de sexe.

Avantatges

La introducció de la igualtat d’oportunitats en la política de recursos humans aporta beneficis a les empreses que implementen plans d’igualtat, com ara:

Z

Disminució de l’absentisme laboral, conseqüència d’un major compromís de les persones treballadores amb l’empresa.

 

Z

Disminució de la rotació, com a conseqüència de majors possibilitats de formació, millora de les condicions salarials produïda per l’eliminació de les diferències en les retribucions entre homes i dones, així com una millor política de conciliació de la vida laboral, familiar i personal.

Z

Increment de la productivitat i la qualitat del servei relacionada amb la millora del clima laboral.

Z

Majors beneficis empresarials i menor risc financer. Alguns estudis apunten que les empreses amb alts nivells de paritat i on les dones ocupen càrrecs de responsabilitat i lideratge incrementen la seva rendibilitat significativament.

Z

Major capacitat d’atracció, contractació i fidelització de personal qualificat. Les dones representen el 55% d’alumnat graduat en educació superior. Per tant, les empreses que incorporin polítiques d’igualtat tindran més capacitat per atraure les dones, actualment més formades.

Z

Millora de la imatge de l’empresa al mercat i la societat. La percepció interna positiva i la implicació del personal és imprescindible per tal de reforçar el posicionament i la imatge de l’empresa cap a l’exterior.

Per a qui?

Qui ha d’implantar un Pla d’Igualtat?

Llegir més

Totes les organitzacions laborals, independentment de la seva activitat o grandària, tenen l’obligació de respectar la igualtat de dones i homes i han d’adoptar mesures amb aquest objectiu.

Aquesta obligació, tal com recull la Llei orgànica 3/2007, del 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes (LOIEDH), es concreta en l’elaboració d’un pla d’igualtat en els casos següents:

• Per a les empreses de més de cent cinquanta persones treballadores i fins a dues-centes cinquanta (termini: març de 2020).

• Per a les empreses de més de cent i fins a cent cinquanta persones treballadores, (termini: març de 2021)

• Per a les empreses de cinquanta a cent persones treballadores

 (Termini: març. 2022)

f

Àmbits

Coneix els àmbits d’actuació.

Llegir més

L’article 46.2 de la LOIEDH, modificat pel Reial Decret-llei 6/2019, estableix que “amb caràcter previ s’elaborarà una diagnosi negociada, en el seu cas, amb la representació legal de les persones treballadores, que contindrà almenys les següents matèries:

Procés de selecció i contractació; classificació professional; formació; promoció professional; condicions de treball, inclosa l’auditoria salarial entre dones i homes; exercici corresponsable dels drets de la vida personal, familiar i laboral; infrarrepresentació femenina; retribucions, i prevenció de l’assetjament sexual i per raó de sexe.”

A més especifica que “l’elaboració de la diagnosi es realitzarà en el si de la Comissió Negociadora del Pla d’ Igualtat, per la qual cosa, la direcció de l’empresa facilitarà totes les dades i informació necessària per elaborar el mateix en relació amb les matèries enumerades en aquest apartat.”

Vigència

Temporalitat del Pla d’Igualtat

Llegir més

Encara que cada organització decideix la vigència del seu pla d’igualtat, és aconsellable que tingui una temporalitat aproximada de quatre anys, sempre que hagi estat possible accedir i analitzar totes les dades imprescindibles per elaborar una diagnosi completa.
Si això no ha estat possible, la vigència hauria de ser menor per tal d’incorporar aquells aspectes que no s’han pogut treballar inicialment.

En coherència amb la definició de què és un pla d’igualtat (un conjunt ordenat de mesures, adoptades després de dur a terme una diagnosi de situació) i tenint en compte que la plantilla d’una organització pot presentar variacions en aquests quatre anys, abans de dissenyar el nou Pla, cal tornar a fer la diagnosi d’igualtat de dones i homes a l’organització.

La iniciativa. Com comencem?

La primera fase en l’elaboració d’un pla d’igualtat comprèn la iniciativa i la diagnosi. La iniciativa implica la voluntat i el compromís de l’empresa de treballar per a la igualtat d’oportunitats entre dones i homes, que s’ha de formalitzar i comunicar a tota la plantilla

Seguidament, es recomana constituir la Comissió d’igualtat, que serà la responsable de coordinar l’elaboració i el seguiment del pla d’igualtat, i dotar-la de la formació necessària.

Si vols el teu Pla personalitzat, contacta amb la FAGEM.

Sol·licitud info Pla Personalitzat

(34) 937 90 24 80

C/ Germans Thos i Codina, 9. 08302 Mataró

info@igualtatfagem.org