Manual de bons pràctiques de la Fundació Maresme

L’equip humà
Per tal de conciliar la vida personal, familiar i laboral, es facilita la flexibilitat horària dins de les possibilitats del servei, així com la reserva de les vacances anuals per gaudirles després dels permisos de maternitat i la reserva dels 15 dies de permís retribuït per
inici de vida en comú o casament.
Es concedeixen excedències puntuals i permisos per assumptes familiars, formació i realització de pràctiques.

Tot el personal pot gaudir de forma gratuïta d’espais i recursos de l’entitat.
Per tal de detectar aquelles àrees de funcionament que es poden millorar, tant a nivell tècnic com d’infraestructures, i detectar el grau de satisfacció del treballadors envers la feina i l’equip amb el que treballa, es porta a terme cada dos anys un Qüestionari de
satisfacció del personal.
Es faciliten bestretes a qui les sol·liciti.
Es complementen els salaris en un 100% en cas de baixa per accident laboral.
Es complementen els salaris, en un 100% per als professionals i un 85% per als peons,
en cas de baixa per IT.
Es dona l’oportunitat, a tothom que ho desitgi, de formar part dels nous projectes a través de les diferents comissions de treball.
Els voluntaris/es que es queden tot un dia fent suport en un centre, disposen de servei de menjador gratuït.
Es proporciona formació addicional en Riscos Laborals per tal de “reciclar” coneixements.
Disposen d’una política de formació que és un reflex de la missió, valors i objectius de la Fundació el Maresme. És un model propi, adaptat, flexible i obert a tothom, que disposa d’ajuts econòmics per a facilitar la formació del personal. Es contempla tant formació d’oferta (proposada per l’empresa) com de demanda (formació individualitzada sol·licitada pel treballador, per millorar les seves capacitats professionals i el seu propi CV.)
Tenim un protocol de promoció interna, per a que tot el personal tingui accés a les vacants o llocs de nova creació del grup empresarial. Davant d’una necessitat d’incorporació de personal, la direcció té la potestat d’iniciar un procés de recerca interna, externa o ambdues alhora.
Hem elaborat un Manual d’acollida pel personal de nova incorporació i personal voluntari.
S’ha introduït el compromís cap a la igualtat d’oportunitats en la cultura de
l’organització modificant el Codi ètic.
S’ha assignat un pressupost per al desenvolupament del Pla d’igualtat d’oportunitats.
Es garanteix la igualtat d’oportunitats entre homes i dones en els processos de selecció.
Tot el personal pot gaudir de forma gratuïta, i per a ús personal, dels vehicles de
l’entitat.

Descarrega’t el PDF