L’assetjament sexual i l’assetjament per raó de sexe: Situacions a considerar

Entre les situacions que es poden considerar com a assetjament per raó de sexe podem distingir aquells atemptats contra la dignitat:
– Una treballadora només pel fet de ser dona;
– Una treballadora pel fet d’estar embarassada o per la seva maternitat;
– Un/a treballador/a per motiu del seu gènere (perquè no exerceix el rol que
culturalment s’ha atribuït al seu sexe) o en l’exercici d’algun dret laboral previst
per a la conciliació de la vida personal i laboral.

Que tingui com a objectiu o produeixi l’efecte d’atemptar contra la dignitat o de crear un entorn intimidatori, hostil, degradant, humiliant o ofensiu
A diferència de l’assetjament sexual, l’assetjament per raó de sexe sempre exigeix una pauta de repetició i acumulació sistemàtica de conductes ofensives.
Les accions han de ser realitzades de forma contínua i sistemàtica.

A tall d’exemple, i sense ànim excloent ni limitador, es consideren comportaments susceptibles de ser assetjament per raó de sexe, entre d’altres:

• Actituds condescendents o paternalistes.
• Insults basats en el sexe i/o l’orientació sexual de la persona treballadora.
• Conductes discriminatòries per raó de sexe.
• Formes ofensives d’adreçar-se a la persona.
• Ridiculitzar, menystenir les capacitats, habilitats i el potencial intel·lectual d´una
persona per raó del seu sexe.
• Utilitzar humor sexista.
• Ignorar aportacions, comentaris o accions, per raó de sexe.
Aquesta classe d’assetjament també inclou actituds o comportaments fets sobre
raons o circumstàncies que tinguin a veure amb el sexe, com el que es produeix
per motiu de l´embaràs o la maternitat de les dones en relació amb l´exercici d´algun dret laboral previst per a la conciliació de la vida personal, familiar i laboral. Sens perjudici que en ocasions aquestes conductes també puguin afectar homes que exerceixen els seus drets de conciliació de la vida personal, familiar i laboral.
Són especialment greus les situacions d’assetjament que es produeixen per raó de l’embaràs i la maternitat de les dones en totes les escales professionals.
L’assetjament s’inicia normalment quan la treballadora comunica que està embarassada o quan s’incorpora de nou a la feina després de la baixa maternal.

Sabies que totes les empreses tenen la obligació de disposar d’un protocol per l’abordatge de l’assetjament sexual per raó de sexe independentment de la seva grandària?

Protocol per  l’assetjament sexual i per raó de sexe a l’empresa

%d bloggers like this: