La Llei 11/2014 per garantir els drets de les persones LGTBI

Sabies que la llei 11/2014 diu:

“Les empreses han de respectar la igualtat de tracte i d’oportunitats de les persones LGBTI. Per aquesta raó, han d’adoptar mesures adreçades a evitar qualsevol tipus de discriminació laboral. Aquestes mesures han d’ésser objecte de negociació i, si s’escau, s’han d’acordar amb els representants legals dels treballadors.”

A més, gestionar la diversitat LGTBI és un tema d’ètica empresarial i de responsabilitat social corporativa, el que impacta positivament en la imatge i reputació de l’organització.
Finalment, gestionar la diversitat LGTBI aporta beneficis econòmics a l’empresa, l’anomenat business case de la diversitat…

Descarrega’t el PDF