El 7 de març finalitza el termini per Plans d’Igualtat

El proper 7 de març les empreses espanyoles que compten amb més de 150 treballadors hauran de haver dipositat en el Registre de Plans d’Igualtat de les Empreses un Pla d’Igualtat que reculli
informació sobre la composició per sexe de les seves plantilles i sobre els salaris que perceben homes i dones de la seva organització.

El Reial decret llei 6/2019 d’1 de març de mesures urgents per a garantia de la igualtat de tracte i d’oportunitats entre dones i homes en l’ocupació i l’ocupació, va modificar, entre altres normes, la Llei
Orgànica 3/2007 de 22 de març per a la igualtat efectiva de dones i homes, estenent l’exigència de redactar un Pla d’Igualtat també a les empreses de cinquanta o més treballadors, i establint l’obligació d’inscriure aquests plans en un registre de nova creació, és a dir el Registre de Plans de Igualtat de les Empreses, com a part dels registres de convenis i acords col·lectius de treball,dependents de la Direcció general de Treball del Ministeri de Treball Migracions i Seguretat Social i de les autoritats laborals de les comunitats autònomes..

El Reial decret llei 6/2019 estableix un calendari per a la creació i inscripció dels Plans de Igualtat en funció de el nombre de treballadors de cada empresa, començant-se a comptar el termini de inscripció des del dia 8 de març de 2019:

Les empreses de més de 150 treballadors / es i fins a 250 disposen del termini fins a (7 de març 2020)

Les empreses de més de 100 treballadors / es i fins a 150 disposen del termini de DOS ANYS (7 de març 2021) 

Les empreses de més de 50 treballadors / es i fins a 100 disposen del termini de TRES ANYS (7 de març 2022)

Més informació

%d bloggers like this: